Εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Υποδομές Πράσινης Ενέργειας

Συνεργαζόμαστε με εταιρείες παραγωγής πράσινης ενέργειας από το 2012. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι οι ακόλουθες:

Α .Υπηρεσίες κατά την κατασκευή Έργων ΑΠΕ

 1. 1. Μελέτες πρίν την κατασκευή
 2. 2. Χαρτογράφηση και Ανάλυση Τοποθεσίας κατασκευής
 3. 3. Παρακολούθηση κατά την κατασκευή Έργων ΑΠΕ
 4. 4. Υπηρεσίες μοντελοποίησης ΒΙΜ
 5. 5. Υπηρεσίες Ποιοτικού Ελέγχου κατά την κατασκευή
 6. 6. Έλεγχος πρόοδου εργασιών

Β .Υπηρεσίες Τεχνικής Επιθεώρησης

 1. 1. Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων
 2. 2. Καταγραφή Εξοπλισμού
 3. 3. Εκτίμηση κατάστασης
 4. 4. Αξιολόγηση απόδοσης
 5. 5. Ανίχνευση Βλαβών –ελαττωματικού εξοπλισμού
 6. 6. Προγραμματισμός Συντήρησης

Γ .Ανάλυση Δεδομένων

 1. 1. 3D Laser Scanning
 2. 2. Point Cloud Processing
 3. 3. Data Integration
 4. 4. Virtual Reality (VR) Modeling
 5. 5. Digital Twin Development
 6. 6. GIS Analysis

Δ .Έκδοση Αναλυτικών Δελτίων Τεχνικής Επιθεώρησης

 1. 1. Αναφορά Τεχνικής Επιθεώρησης
 2. 2. Αναφορά καταγραφής εξοπλισμού
 3. 3. Εκθέσεις αξιολόγησης απόδοσης
 4. 4. Προτάσεις συντήρησης εξοπλισμού
 5. 5. Oπτικοποίηση βλαβών και αναλυτικές τεχνικές παρουσιάσεις