Συνεργασία της Artemis Engineering με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Γεωγραφίας-Project: Γεωμορφολογική Μελέτη μιας Περιοχής του Δέλτα του Ποταμού Πηνειού

Artemis Engineering Συνεργασίες

Συνεργασία της Artemis Engineering με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Γεωγραφίας-Project: Γεωμορφολογική Μελέτη μιας Περιοχής του Δέλτα του Ποταμού Πηνειού

Η εταιρεία μας συνεργάστηκε με το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου για την αεροχαρτογράφηση μιας περιοχής του Δέλτα του Ποταμού Πηνειού και στην παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DEM) και ορθοφωτοχάρτη υψηλής ανάλυσης της περιοχής με τη χρήση του αεροσκάφους Pipistrel Surveyor της εταιρείας μας και μιας φωτογραφικής μηχανής Nikon D800 E full frame.

Διπλωματική Εργασία

RESEARCH PROJECTS

Our company participated as a main shareholder in the following research programs.

This participation highlights our commitment to promoting research and developing innovative solutions in our field. We believe that investing in research and development is essential for driving progress, staying at the forefront of industry advancements, and meeting the evolving needs of our customers. By actively participating in research programs, we demonstrate our dedication to pushing the boundaries of knowledge and contributing to the advancement of our industry.

1. ICARUS (Integrated Climate forcing and Air pollution Reduction in Urban Systems) was a European research and innovation project active from May 2016 to October 2020. The project applied integrated tools and strategies for urban impact assessment in support of air quality and climate change governance in EU Member States leading to the design and implementation of appropriate abatement strategies to Artemis Engineering performed aerial measurements in order to monitor air pollutants over European cities and also took part in the development of the ICARUS Decision Support System (DSS) through GIS technologies, an essential key-tool for providing strategies and disseminating air quality information to European Organizations and citizens.mprove the air quality and reduce the carbon footprint in European cities.

Show more.

2. TREEADS «A Holistic Fire Management Ecosystem for Prevention, Detectionand Restoration of Environmental Disasters»

Artemis Engineering in collaboration with NCSR DEMOKRITOS participated in Treeads Project collecting air samples and performing forest mapping using our specially configured light manned aircraft.

Show more.